Dịch vụ công trực tuyến | Tân Dân

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN THANH XUÂN

DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

      • Đăng nhập
      • Đăng ký
      • Quên mật khẩu
Tình hình xử lý hồ sơ tháng 1/2019
Hồ sơ đã tiếp nhận

0

Hồ sơ đã xử lý

0

 Tuần 1
01/01/2019 - 08/01/2019

Đã tiếp nhận: 0

Đã xử lý: 0

Đúng hạn: 0%

 Tuần 2
08/01/2019 - 15/01/2019

Đã tiếp nhận: 0

Đã xử lý: 0

Đúng hạn: 0%

 Tuần 3
15/01/2019 - 22/01/2019

Đã tiếp nhận: 0

Đã xử lý: 0

Đúng hạn: 0%

 Tuần 4
22/01/2019 - 31/01/2019

Đã tiếp nhận: 0

Đã xử lý: 0

Đúng hạn: 0%