Dịch vụ công trực tuyến | Tân Dân

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN THANH XUÂN

DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

      • Đăng nhập
      • Đăng ký
      • Quên mật khẩu
Tình hình xử lý hồ sơ tháng 10/2018
Hồ sơ đã tiếp nhận

0

Hồ sơ đã xử lý

0

 Tuần 1
01/10/2018 - 08/10/2018

Đã tiếp nhận: 0

Đã xử lý: 0

Đúng hạn: 0%

 Tuần 2
08/10/2018 - 15/10/2018

Đã tiếp nhận: 0

Đã xử lý: 0

Đúng hạn: 0%

 Tuần 3
15/10/2018 - 22/10/2018

Đã tiếp nhận: 0

Đã xử lý: 0

Đúng hạn: 0%

 Tuần 4
22/10/2018 - 31/10/2018

Đã tiếp nhận: 0

Đã xử lý: 0

Đúng hạn: 0%