Dịch vụ công trực tuyến | Tân Dân

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN THANH XUÂN

DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

      • Đăng nhập
      • Đăng ký
      • Quên mật khẩu
Tình hình xử lý hồ sơ tháng 12/2018
Hồ sơ đã tiếp nhận

0

Hồ sơ đã xử lý

0

 Tuần 1
01/12/2018 - 08/12/2018

Đã tiếp nhận: 0

Đã xử lý: 0

Đúng hạn: 0%

 Tuần 2
08/12/2018 - 15/12/2018

Đã tiếp nhận: 0

Đã xử lý: 0

Đúng hạn: 0%

 Tuần 3
15/12/2018 - 22/12/2018

Đã tiếp nhận: 0

Đã xử lý: 0

Đúng hạn: 0%

 Tuần 4
22/12/2018 - 31/12/2018

Đã tiếp nhận: 0

Đã xử lý: 0

Đúng hạn: 0%