Dịch vụ công trực tuyến | Tân Dân

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN THANH XUÂN

DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

      • Đăng nhập
      • Đăng ký
      • Quên mật khẩu
Tình hình xử lý hồ sơ tháng 2/2019
Hồ sơ đã tiếp nhận

0

Hồ sơ đã xử lý

0

 Tuần 1
01/02/2019 - 08/02/2019

Đã tiếp nhận: 0

Đã xử lý: 0

Đúng hạn: 0%

 Tuần 2
08/02/2019 - 15/02/2019

Đã tiếp nhận: 0

Đã xử lý: 0

Đúng hạn: 0%

 Tuần 3
15/02/2019 - 22/02/2019

Đã tiếp nhận: 0

Đã xử lý: 0

Đúng hạn: 0%

 Tuần 4
22/02/2019 - 28/02/2019

Đã tiếp nhận: 0

Đã xử lý: 0

Đúng hạn: 0%